Russian

Hassan A.A. - Egypt

Teymurov Eyvaz - Azerbaijan

 

French

Grubovchak Pavol

Belozerova N.M.

 

English

Argymbek B.K.

Zhomartova Ayazhan

Burkov I.V.

Maslova Varvara

Pernikov Konstantin

Smirnova V.S.

Ponomarev I.D.