You can connect to the online conference using the link

Meeting number: 817 3927 9203

Password: 691846

 

Monday 2020-11-30

Shvetsov V.N.  Opening

10:10 - 10:22 Bulavin M.V.

10:22 - 10:34 Chaligava O.

10:34 - 10:46 Podlesny M.M.

10:46 - 10:58 Nuruev S.M.

10: 58-11: 10 Mikhailov K.I.

11:10-11: 22 Lobachev V.V.

 

 

 

Chairman: A.I. Frank

 

 

 

11:22 - 11:30 break

11: 30-11: 42 Nabiev A.

11: 42-11: 54 Turlybekuly K.

11: 54- 12:06 Erdauletov M.

12: 06-12: 18 Nazarov K.

12: 18-12: 30 Sumnikov S.

 

 

 

 

Chairman: E.V. Lychagin

 


12:30 - 12:40 break

12: 40-12: 52 Yushin N.S. 

12: 52-13: 04 Hassan A.

13: 04-13: 16 Nazarova A.

13: 16-13: 28 Smirnova V.

13: 28-13: 30 Gapon I.V.

 

 

 

 

Chairman:Yu.N.  Kopach

 

Tuesday 2020-12-01

10: 00-10: 12 Repkin A.N. 

10: 12-10: 24 Ivanshina O.Yu.

10: 24-10: 36 Aliev F.A.

10: 36-10: 48 Zhaketov V.D.

10: 48-11: 00 Sadilov V.V.

11: 00-11: 12 Shvetsov V.V.

 

 

 

Chairman: O. Kulikov

 11: 12-11: 20 break

11: 20-11: 32 Nezvanov A.Yu. 

11: 32-11: 44 Nagornaya T.V.

11: 44-11: 56 Fedorov N.A.

11: 56-12: 08 Zhomartova A.

12: 08-12: 20 Simbirtseva N.

12: 20-12: 32 Ergashov A.

 

 

Chairman: N. Kucherka


  12: 32-12: 40 break

12: 40-12: 52 Grozdanov D.N. 

12: 52-13: 04 Tomchuk A.V.

13: 04-13: 16 Kosyachkin E.N.

13: 16-13: 28 Berikov D.

13: 28-13: 40 Zhironkin I.S.

13: 40-13: 52 Shvetsova M.S.

 

 

Chairman: V.I. Furman

 Wednesday 2020-12-02

10: 00-10: 12 Tomchuk A.A.

10: 12-10: 24 Dabylova S.

10: 24-10: 36 Belova M.

10: 36-10: 48 Grozdov D.

10: 48-11: 00 Nagorny A.V.

11: 00-11: 10 Chuprakov I.

 

 

Chairman: V.I.  Bodnarchuk

  11: 10-11: 20 break

11: 20-11: 30 Davaasuren S.

11: 30-11: 40 Lis O.

11: 40-11: 50 Tran Phuk

11: 50-12: 00 Khramko K.

12: 00-12: 10 Belozerova N.

 

 

Chairman: G.M. Arzumanyan


  12: 10-12: 20 break

12: 20-12: 30 Zakharov M.

12: 30-12: 40 Mukhametuli B.

12: 40-12: 50 Rutkauskas A.

12: 50-13: 00 Zel I.

13: 00-13: 10 Yskakov A.

 

 

 

Chairman: T.V. Tropin

   13:15-13:30 Closing